اشرف احمدی : در مورد دستگاه ساخته شده برای احیای قلبی اطلاعات میخواستم
علی: بدترین و افتضاح ترین سیستم پاسخگویی رو دارید وتمامی پرنسل پاسخگوی شما بی ادب هساند متاسفم برای شما و ارگانتون .رییس شما هر کی هست بی لیاقت ترین فرد هست